ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ನಡವಳಿಗಳು 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 10ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 13ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ರಿಂದ 24ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2021ರವರೆವಿಗೆ

कर्नाटक की 15वीं विधानसभा
के 10वें सत्र की कार्यवाही

सत्र 2

21 सितम्बर, 2021

द्वारा वेबकास्ट : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र