ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 144 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳು 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021 ರಿಂದ 24ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021 ರವರೆಗೆ

Karnataka Legislative Council
144th Session House Proceedings

Session 1

24th September, 2021

Webcast by : National Informatics Centre