ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ನಡವಳಿಗಳು 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 10ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 13ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ರಿಂದ 24ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2021ರವರೆವಿಗೆ

Karnataka Legislative Assembly
House Proceedings
15th Assembly 10th Session

Session 2

23rd September, 2021

Webcast by : National Informatics Centre