ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ನಡವಳಿಗಳು 16ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 1 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

Karnataka Legislative Assembly House Proceedings
16th Assembly, 1st Session
from
22nd May 2023 to 24th May 2023

Session 1

22nd May, 2023

Webcast by : National Informatics Centre